Personvern

Skaperhuset Sør og underliggende organisasjonsledd behandler personopplysninger om medlemmer som er nødvendig for ditt medlemskap og din aktivitet i Skaperhuset Sør. Registrering av medlemsopplysninger er en forutsetning for medlemskap i Skaperhuset Sør.

Blant opplysningene som kan behandles er navn, fødselsdato, kontaktinformasjon, familierelasjoner, betalingskrav, påmeldinger til kurs og konkurranser, resultater, roller du har i organisasjonen og annen informasjon som er relatert til medlemskap og aktivitet. Dersom du ikke registrerer deg selv gjennom påmeldingsskjema, blir dine opplysninger registrert av Skaperhuset Sør.

Utlevering av personopplysninger
Skaperhuset Sør utleverer personopplysninger til Brønnøysundregistrene/Frivillighetsregisteret for styre og ledelse i alle juridiske organisasjonsledd fordi vi er rettslig forpliktet til dette.
Personopplynsninger vil også bli utlevert når det er nødvendig for å delta i konkurranser eller andre aktiviteter. Vi registrerer også besøkende som ville kunne brukes i forbindelse med søknader om støtte fra legater.

Nettsider og sosiale medier.
Nyhetsbrev
Det er mulig å abonnere på nyhetsbrev med aktuelle nyhetssaker og viktig informasjon fra Skaperhuset Sør. Dette er frivillig og innebærer at du jevnlig mottar e-post med nyhetsbrevene du har valgt å abonnere på. Det er kun din e-postadresse vi registrerer og som vi oppbevarer så lenge du ønsker å motta nyhetsbrev.

Til utsendelse av nyhetsbrev benyttes Skaperhuset Sør som databehandler. Opplysningene som oppgis lagres i en egen database som driftes av Skaperhuset Sør og vil ikke bli videreformidlet til andre.

Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevene ved å klikke på «Meld meg av nyhetsbrev» nederst i nyhetsbrevene du mottar fra oss. Din e-postadresse vil da umiddelbart bli slettet fra adresselisten til det aktuelle nyhetsbrevet. E-postadressen vil også slettes dersom vi får tilbakemelding om at den ikke lenger er aktiv.

Informasjonskapsler på nettsider («Cookies»)

Som de fleste andre nettsider, benytter vi en metode der informasjon om din bruk av våre nettsider lagres i en informasjonskapsel på din PC. Behandling og lagring av opplysninger ved bruk av informasjonskapsler krever at den besøkende er informert om at informasjonskapslene brukes og har samtykket til dette. De fleste nettlesere er stilt inn til å godta informasjonskapsler fra nettsteder. Du kan slette lagrede informasjonskapsler ved å følge instruksjonene for sletting i din nettleser. Informasjon om dette finnes i hjelpefunksjonen i nettleseren din. Vær oppmerksom på at å begrense tilgangen til informasjonskapsler kan påvirke funksjonaliteten på nettstedet vårt.

Informasjonskapselen er innstilt til å slettes automatisk etter 24 måneder hvis du ikke returnerer til nettstedet.
Skaperhuset Sør benytter analyseverktøy for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på nettsidene. Dataene som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden.

Avidentifisering og sletting
Skaperhuset Sør har en detaljert oppstilling i forhold til når en person kan slettes i idrettens systemer. Ulike lover stiller krav til vår oppbevaring av personopplysninger i flere sammenhenger, også etter at ens aktive forhold til Skaperhuset Sør er avsluttet. Eksempler på dette er i forbindelse med forsikring/lisens og bokføring av økonomiske transaksjoner, eller at en har konkurranseresultater eller roller som innebærer behov for å ivareta historiske opplysninger.

Før data blir slettet vil det også være aktuelt å lagre disse i pseudonymisert[1] form for at Skaperhuset Sør skal kunne bruke basisopplysninger som f.eks. kjønn, fødselsdato, poststed og aktivitet som grunnlag for statistisk analyse av f.eks. medlemsutvikling og frafall eller utvikling/endring i tillitsvalgte over tid.

For personer som ikke omfattes av slike forhold, vil data bli slettet ett år etter at forholdet til Skaperhuset Sør er avsluttet. Skaperhuset Sørk kan på forespørsel gi nærmere opplysninger om sletterutinene.

[1] Pseudonymisering er behandling av personopplysninger på en slik måte at personopplysningene ikke lenger kan knyttes til en bestemt person uten bruk av tilleggsopplysninger, forutsatt at nevnte tilleggsopplysninger lagres atskilt og omfattes av tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at personopplysningene ikke kan knyttes til en identifiserbar fysisk person. Skaperhuset Sør vil bruke slike avidentifiserte data i forbindelse med statistikk og analyse knyttet til f.eks. medlemsutvikling (tilgang/frafall) over tid mtp. kjønn, alder og geografi.

Dine rettigheter
Vår behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven med forskrift, samt EUs personvernforordning somgjelder som norsk lov. Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av personopplysningsloven og personvernforordningens kapittel III. Nedenfor presenteres noen av de mest sentrale rettighetene

Rett til innsyn

Enhver kan kreve å få vite hva slags behandling av personopplysninger Skaperhuset Sør foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen.

Dersom du er registrert i Skaperhusets Sørs systemer har du krav på å få vite hvilke opplysninger om deg som er registrert og hvilken kilde personopplysningene stemmer fra, i de sammenhenger data ikke er gitt av deg selv. Dette gjelder f.eks personopplysninger registrert i konkurranseaktivitet. Det gis innsyn i en samlet oversikt av opplysninger basert på skriftlig henvendelse.

Du kan kreve at den behandlingsansvarlige utdyper informasjonen som nevnt ovenfor i den grad dette er nødvendig for at du skal kunne vareta egne interesser.

Retting, sletting og begrensning i behandling av personopplysninger.
Dersom Skaperhuset Sør behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at NIF skal rette eller slette de mangelfulle opplysningene.

Skaperhuset Sør skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. Skaperhuset Sør skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis.

Du har også rett til å protestere mot vår behandling av dine opplysninger. Dersom det viser seg at opplysningene er uriktige eller ufullstendige, eller at vi behandler personopplysninger vi ikke har grunnlag for å behandle, har du rett til å kreve at vi retter, supplerer eller sletter disse opplysningene innen 30 virkedager etter at vi har mottatt henvendelse om dette. Du har rett til å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses i den perioden vi bruker til å kontrollere riktigheten av behandlingen

Trekke samtykke
Dersom behandlingen av dine personopplysninger er basert på avgitt samtykke, kan du trekke ditt samtykke når du ønsker. Skaperhuset Sør vil da slette dine personopplysninger med mindre Skaperhuset Sør har hjemmel for å ivareta informasjon av hensyn til arkivformål i allmennhetens interesse eller i henhold til andre lovhjemler. Når du trekker ditt samtykke innebærer det at ditt forhold til Skaperhuset Sør avsluttes, og at f.eks. roller og verv du har avsluttes. Når samtykket trekkes påvirker det ikke lovligheten av den behandling som har vært utført frem til samtykkes trekkes tilbake.